Данни за проекта

Югоизточна Европа – история, култура, политика и икономика

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектното предложение е насочено към реализиране на дейности, свързани със създаването на устойчив механизъм по компенсиране изоставането на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в анонсирането на научните постижения в световната наука чрез публикации във важните за рейтинговата система Web of Science и Scopus. Екипът си поставя за цел да компенсира идентифицираните групи недостатъци чрез провеждането на високо-представителни международни конференции и публикуването на изданията в Web of Science.

Специфични цели на проекта:
 Първо. Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност в създаването на традиция за организирането на високо-представителни научни конференции по хуманитарни и социални науки „Югоизточна Европа - история, култура, политика и икономика“ като първата от тях ще се проведе в началото на 2018 г. с публикуване на представените изследвания в чуждестранно издателство в Италия, което осигурява рефериране в Web of Science. Тези изследвания трябва да бъдат на най-високо съвременно научно равнище, за да бъдат цитирани и разпространени сред международната научна общност, да представят най-добрите резултати на хуманитаристиката и социалните науки във Велико Търново в подходящ за възприемане от чуждестранни читатели вид. Акцент на конференцията са проблемите на осмисляне на националната история, култура и идентичност в глобалната епоха. Второ. За реализирането на основната цел ще бъде изграден Програмен комитет за провеждането на конференцията, който да осигури публикуване на покана за изпращане на статии в международни реферирани научни сайтове (Elsevier, Global Events List; GoREF, Indexed Conference; Conferences International, Web of Conference; Scientific Indexing Services (SIS), US), да създаде организация за регистриране на заявките, получаване на статиите и сляпо рецензиране на представените материали. Трето. Екипът ще подготви цялостната организация на конференцията – деление по секции, осигуряване на авторитетни чуждестранни участници, чието число да превишава това на българските, за да гарантира рефериране на изданието, изготвяне на научна програма за провеждане на секциите, определяне на модератори и помощен състав. Четвърто, Екипът ще осигури подготовката на втора конференция като осъществи връзки с чуждестранни участници.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на Програмен комитет – публикуване на покана за статии за конференцията в индексирани сайтове на английски език, контакти с издателството по условията за рефериране (template).12-
Осигуряване на няколко поканени лектори с голям научен авторитет.12-
Договор с италианското издателство Filodritto23-
Организация за сляпото рецензиране – първи етап (ВТУ), втори етап (Издателство)13-
Провеждане на конференцията.23-
Изпращане на тома в италианското издателство Filodritto.23-
Подготовка за организиране на втора конференция46-
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател Член
доц. д-р Димитър Йорданов Димитров Преподавател Член
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
гл.ас. д-р Анна Маринова Иванова Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014