Данни за проекта

Организиране на национална научна конференция „140 години от рождението на Яворов”; Съставяне и отпечатване на сборник с докладите от конференцията.

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 . Национална научна конференция под надслов „140 години от рождението на Яворов” ще се проведе на 14 януари 2018 г. в Къща музей „Пейо К. Яворов” в гр.Чирпан в рамките на Яворовите януарски дни. Участие ще вземат учени от водещите академични центрове в България. Конференцията ще създаде пространство за научен обмен на най-новите идеи в проучването на творчеството на големия български писател. Сборникът с доклади от конференцията ще бъде в помощ на студенти, докторанти и специалисти, а също ще обогати посланията към новото поколение читатели.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да положи проблематиката, свързана с творчеството на Яворов, в съвременна светлина и да се достигне до нови научни знания и предложения за актуализация на съществуващите; 1-ва специфична цел на проекта е стимулирането на научни изследвания на творчеството на Яворов, които да доведат до получаване на ново теоретично знание и научно-приложни резултати; 2-ра специфична цел е постигане на ефективно изследователско взаимодействие между студенти, докторанти, млади учени и утвърдени имена в съвременната наука; 3-та специфична цел е изготвянето на сборник и довеждането до знанието на специалистите от образователните и културните институции на резултатите от конференцията.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на конференцията12-
Провеждане на конференцията22-
Редактиране на материалите и съставяне на сборник37-
Отпечатване на сборник811-
проф. д-р Димитър Михайлов Иванов Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Иван Герасимов Станков Преподавател Член
гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова Преподавател Член
гл.ас. д-р Светла Николова Дживтерева Преподавател Член
проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева Преподавател Член
гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова Преподавател Член
Александър Христов Христов Докторант Член
Нели Йорданова Кирилова Докторант Член
Цветомира Александрова Кюркчиева Докторант Член
Пенка Петрова Констнатинова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014