Данни за проекта

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Настоящият проект ще осигури финансиране на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ с цел да разработят стратегия за провеждане на анализи и изследвания с облачни технологии, които са нужни и търсени от бизнеса. Ще бъдат създадени модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания и ще бъде реализирана една пилотна задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта и научните приноси ще бъдат апробирани в реномирани и индексирани научни издания.

Специфични цели на проекта:
 Целта на настоящия проект е да се осигури минимално финансиране за осигуряване на достъп до облачна технология за анализ и изследвания на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ и да се разработи такава стратегия. За постигане на така поставената цел се налагат следните задачи: •Да се осигури достъп до облачна технология за анализи и изследвания. •Да се разработи стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса. •Да се разработят модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания. •Да се разработи пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. •Да се апробират направените научни изследвания в реномирани и индексирани научни издания.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Осигуряване на достъп на членовете на екипа до облачна технология за анализи и изследвания за една година.13-
Разработване на стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса.36-
Разработване на модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания.69-
Разработване на пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса.812-
Написване и изпращане на една или няколко научни публикации до реномирано и индексирано научно издание в чужбина.912-
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател Член
проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов Преподавател Член
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател Член
доц. д-р Доника Веселинова Вълчева Преподавател Член
доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова Преподавател Член
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател Член
гл.ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова Преподавател Член
Пеньо Димитров Лебамовски Докторант Член
Елица Иванова Бакалова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014