Данни за проекта

Европейски хоризонти за научните изследвания и постижения в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 „Европейски хоризонти за научните изследвания и постижения в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията“ 2. Анотация на проекта В рамките на проекта ще бъдат реализирани изследователските търсения по актуални проблеми в приоритетните научни области, характерни за образователното научно звено Теория и методика на физическото възпитание, които ще осигурят условия за трансфер на научните постижения и внедряване на резултатите в практиката. Дейността по проекта ще създаде предпоставки за насърчаване научноизследователските усилия, творческата инициативност на академичния състав и докторантите за създаване на научни продукти и спортнопедагогически иновации. Ще бъде създадена стимулираща среда за насърчаване на качествена публикационна дейност чрез разпространение и популяризиране на научните изследвания и постижения на академичния състав на катедра Теория и методика на физическото възпитание в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в реферирани издания, издания с импакт фактор и чрез участие в международни научни конференции. Чрез проекта ще се създадат условия за увеличаване на видимостта и позоваванията и издигане на социалната значимост на изследванията, направени от учените от Великотърновския университет в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.

Специфични цели на проекта:
 Целта на проекта е създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до повишаване на квалификацията и насърчаване на академичното развитие на членовете на катедрата, както и до трансфер на знания и обмен на добри практики. Задачи: 1. Сформиране на научноизследователски екип. 2. Избор на актуални теми за изследване. 3. Извеждане на система от критерии за разработване на научните публикации. 4. Проучване на възможностите за публикуване в реферирани издания и участие в признати международни научни форуми. 5. Провеждане на експериментални изследвания. 6. Обработване и анализ на данните, получени от изследванията. 7. Публикуване на научните продукти в реферирани издания. 8. Подготовка и участие в международен научен форум. 9. Мониторинг на дейностите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта. 33-
Проучване на възможностите за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.33-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.44-
Проучване на възможностите и изискванията за участие в международни научни форуми.44-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.55-
Подготовка и превод на доклади за участие на научния екип в международен научен форум.610-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.311-
Изготвяне на финален отчет.1112-
проф. д-р Людмил Петров Иванов Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Милена Величкова Алексиева Преподавател Член
проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Милен Стефанов Видиновски Преподавател Член
доц. д-р Мирослава Маринова Петкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Стоян Христов Денев Преподавател Член
ас. Данаил Михайлов Киров Преподавател Член
доц. д-р Елена Костова Кънчева Преподавател Член
доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов Преподавател Член
доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова Преподавател Член
Иван Николаев Сираков Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014