Данни за проекта

Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Динамично променящият се свят провокира необходимостта и от конкретизацията и съдържателната интерпретация на регионалните географски изследвания. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното познание на преподаватели, докторанти и студенти. Съвременните аспекти на регионалните географски изследвания са част от научно-изследователския конструкт като основен компонент на академичното обучение и изграждане на академична среда за обмен на знания, идеи и опит между участниците в проекта. Неговата актуалност е обусловена от сложния и многопосочен характер на протичащите в нашето съвремие обществени процеси. Същността им е породена в голяма степен от противоречията, произтичащи от глобализацията на съвременния свят и нейния отговор – концентрацията на обществената динамика в регионален план. Природните, социално-икономическите и образователните предизвикателства, които те поставят са обект на заявения изследователски интерес.

Специфични цели на проекта:
 - концентриране на ресурси към комплексни изследвания в обхвата на определена територия; - използване на историческата памет, открояване на специфики в природо-географски, демографски, културологичен и образователен аспект; - съчетаване на емпирични данни и камералната им интерпретация до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - създаване на научни продукти с тематична насоченост към природната, обществената и училищната география; - проектиране и реализиране на стимулираща и подкрепяща комуникационна мрежа между преподаватели, докторанти и студенти в академичната общност, позволяваща различни форми на регламентирано общуване; - организиране и провеждане на научни и научно-практически форуми по проблемите на географските изследвания и образование в обвързаност с резултатите от експедиционно-полевите наблюдения.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране на обучителен семинар за същността, целите и задачите на проекта и методите на научно-изследователската работа.23-
Уъркшоп „Капиталът на младия изследовател”33-
Планиране и провеждане на експедиционно-полева дейност със студенти и докторанти45-
Участия в международни научни прояви - 1) 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018; 2) International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges, Moscow, 4-6 June 201856-
Камерална обработка на събрания материал66-
Организиране на кръгла маса по тематиката на проекта1010-
Провеждане на научна конференция на тема „Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство”1111-
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател Член
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател Член
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател Член
доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов Преподавател Член
доц. д-р Николай Симеонов Мончев Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Петрова Петрова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков Преподавател Член
гл.ас. д-р Поля Йорданова Постомпирова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мариела Иванова Некова Преподавател Член
ас. д-р Боянка Маринова Димитрова Преподавател Член
ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова Преподавател Член
Йордан Георгиев Георгиев Студент Член
Реджеб Мехмед Реджеб Студент Член
Светлин Ценков Стоянов Студент Член
Йордан Стефанов Миновски Студент Член
Пенка Андреева Попова Докторант Член
Таня Стоянова Петкова Докторант Член
Юра Альошина Лужецка Докторант Член
Ирена Димитрова Радева Докторант Член
Кристиана Добромирова Добрева-Станкова Докторант Член
Веселин Георгиев Керемедчиев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014