Данни за проекта

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В основата на проекта стои идеята за едно сравнителноправно изследване на алтернативните способи за разрешаване на спорове в контекста на изпълнение на европейската идея за осигуряване на "достъп до правосъдие". Историческите традиции в България в лицето на института на посредничеството, арбитража, както и различните форми на спогодби, приложими в отделните отрасли на правото, дават възможност за извършване на задълбочен историко-правен анализ на посочените способи. Това обстоятелство предполага един мултидисциплинарен подход към темата и включване на специалисти от различни области на науката (юристи, историци, психолози, икономисти, педагози и др.). Съвременното звучене на темата е обусловено от позитивното право, което осигурява възможност за използване на алтернативните способи за разрешаване на спорове не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз.

Специфични цели на проекта:
 Цел: - Провеждане на национален научен форум с участие на представители на теорията, практиката, държавни институции и неправителствени организации, които да представят своите идеи, изследвания и виждания за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Задачи: - Издаване на научен сборник – реферирано издание, в който да бъдат публикувани разработките по темата, в рамките на всяка проектна година. - Стимулиране на академичния състав на Юридическия факултет и другите привлечени към проекта факултети, в това число и студентската и докторантска активност относно провеждането и представянето на актуални изследвания на въпросите, свързани с приложението алтернативните способи за разрешаване на спорове в различни правни отрасли. - Историческо и сравнителноправно проучване на проблема, изследване на практиката в държави-членски на ЕС, практиката на българските съдилища. - Анализ на теоретичните възгледи, касаещи въпросите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове в отделните правни отрасли.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти, и преподаватели в дейностите по проекта - провеждане на работни срещи за сформиране на екипа в Юридически факултет.11-
Формиране на микро екипи с участие представители на други факултети – Исторически, Стопански, Философски и др.14-
Провеждане на работни срещи за съгласуване на научноизследователската програма по проекта. Разпределение на задачите за първата и втората година от проекта. 212-
Провеждане на работни срещи в град София с представители на Министерство на правосъдието, Висш адвокатски съвет, ВСС, върховни съдилища, арбитражни съдилища, представители на неправителствени организации и др.510-
Изготвяне на план-сметка за научните събития.58-
Обработване на получени заявки за участие в конференцията от представителите на различните факултети (за първата и втората година от проекта)622-
Получаване на научните доклади (статии) за първата и втората конференция722-
Рецензиране и подготовка на книжното тяло – реферирано издание (за първата и втората година от проекта)922-
Обявяване на предварителната програма на конференцията - медиите и публикуване на сайта на ВТУ (за първата и втората година от проекта)1022-
Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите на различните дейности по проекта (за първата и втората година от проекта)924-
Подобряване на материалната база за научноизследователска работа (закупуване на техническо оборудване)524-
Закупуване на научна литература по разработваната проблематика524-
Подготовка на национална научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“. (за първата и втората година от проекта)624-
Провеждане на национална научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“. (за първата и втората година от проекта)1024-
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател Член
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател Член
доц. дн Георги Иванов Митов Преподавател Член
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател Член
проф. дн Георги Стефанов Иванов Преподавател Член
гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов Преподавател Член
ас. Илиян Боянов Байчев Преподавател Член
гл.ас. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател Член
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
ас. Николай Добринов Колев Преподавател Член
Данита Димитрова Димитрова Студент Член
Зорица Цветанова Найденова Студент Член
Димитър Илиев Илиев Студент Член
Малина Иванова Николова-Янчева Докторант Член
Нина Красимирова Делимаринова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014