Данни за проекта

Последните занаятчии (трансдисциплинарно изследване)

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Епохата на автентицизма поставя широк кръг от изследователски въпроси. Ключов сред тях е: До каква степен се възпроизвеждат оригиналите (вещи, технологии, работна етика, социални позиции) или всъщност сме свидетели на тенденция на инвазия на изобретената традиция? До каква степен днес занаятът функционира като групов маркер на идентичността? Положен в тези теоретични рамки, проектът предвижда пилотно проучване на занаятчии, които практикуват занаята си като част от локалната икономика или работят в полето на сувенирната промишленост. Емпиричната информация ще бъде събрана експедиционно в определени места в Северна България от докторанти и студенти чрез етноложки методи, проучване на архиви и публикации. Предвиждат се 3 семинара, на които ще бъдат обсъждани находките и кръгла маса за представяне на резултатите. Ще бъде създадена база данни и ще бъдат публикувани статии след края на проекта.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да бъде постигнато качествено ново познание за динамиката на занаятите като социално-икономически феномен чрез транс-дисциплинарно проучване. Задачи за постигане на целта: идентифициране на занаяти, които още съществуват; уточняване на географския обхват; картографиране на занаятчиите по видове производства; събиране, обработка и архивиране на емпирична информация; комплектоване на библиографска база данни; обсъждане на работни хипотези; практическо обучение на докторантите за организиране и провеждане на семинари и кръгла маса; практическо обучение на докторантите за осигуряване на медиен изход.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучвателна дейност. Тя включва: Проучване на достъпните публикации; работа в архив; теренна работа по приет план; обработка и архивиране на материалите; създаване на база данни, достъпна в електронен и хартиен вариант.112-
Организиране на 3 семинара и Кръгла маса. Предвиждат се 3 отворени за студенти и докторанти семинари, на които ще бъдат идентифицирани последователно географията на проучването; конкретните занаяти; възможните източници на информация; методите и методологията; работните хипотези;метаданни за архивиране; практическите аспекти и резултати.111-
Управление и отчитане на проекта. През м. 1 се формира екипът, приема се план за дейностите, технология на контрол и отчет. На всеки 3 месеца се прави вътрешен одит за разхода на ресурси и резултатите. В края на проекта се отчитат всички дейности.112-
проф. дн Маргарита Николова Карамихова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател Член
Галина Стоянова Барталова Студент Член
Петър Руменов Цветанов Студент Член
Александра Тихомирова Тодорова Студент Член
Йордан Стоянов Минчев Докторант Член
Николай Ангелов Кирилов Докторант Член
Борислава Ромеова Петрова-Нанкина Докторант Член
Иван Георгиев Тодоров Докторант Член
Иван Христов Христов Докторант Член
Павлин Стоянов Чаушев Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014