Данни за проекта

Моделиране на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Създаването на подходяща стимулираща образователна среда е предпоставка за повишаване на качеството и резултативността на образователния процесс във ВУЗ и постигане на практически ориентиран модел на обучение. Новите предизвикателства на съвременното общество и потребностите на пазарната икономика и социалната практика сочат, че е необходимо да се осигуряват научни, управленски и организационни възможности, да се разработват и прилагат нови стратегии, технологии и подходи, адекватно съдържание, методи и форми за моделиране на образователната среда и оптимизиране на партньорските отношения на ВУЗ. Главните основания за тази концепция на проекта са: • Настъпи срив в ценностната система на обучаемите; • Въпреки че преподавателите и цялото общество имат общи цели и интереси относно образованието, формирането и реализацията на младите хора, създаването на плодотворно партньорство е труден проблем.

Специфични цели на проекта:
 Цел: на базата на комплексно научно-приложно изследване да се разработят и обосноват съвременните аспекти на моделирането на образователната среда и на партньорските отношения и се изгради структурно-функционален модел за повишаване на качеството и резултативността на образователния процес във ВУЗ и утвърждаване на практико-приложен модел на обучение. Предполагаме, че ако се разработи и внедри качествено нов модел на система за управление във ВУЗ, изграден върху съвременни научно-теоретични и технологически основи на социалните взаимодействия и партньорството, ще бъдат постигнати качествени резултати в управлението на човешкия потенциал във висшето образование. Основните задачи за реализиране на целта са: 1. Изясняване на съвременната концепция за модела и моделирането на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ; 2. Разработване на специфичните аспекти на моделирането на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ; 3. Разработване на модела.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на проблема в световната теория и практика. Осмисляне и разработване на концепцията. Swot-анализ за диагностика на състоянието на проблема.112-
Разработване на критерии за оценяване на моделиране на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ. Разработване на структурно-функционален модел на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ. 1324-
Апробиране на модела и критериите. Участие в научни симпозиуми, конференции, дискусии, семинари – в България и в чужбина. 2536-
проф. д-р Виолета Маринова Маринова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Пенка Костова Тодорова Преподавател Член
доц. д-р Сашо Иванов Марков Преподавател Член
Таня Борисова Великова Служител Член
Делян Василев Пенчев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014