Данни за проекта

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В основата на проекта лежи идеята за сравнително изследване на аспекти от образа на homo balcanicus в контекста на историята, културата и езика. В центъра са изведени детайли от битието на ЧОВЕКА и факторите, които предопределят неговия духовен живот и светоглед. Основни акценти: - Балканските митологични представи, в търсене на преливността и съжителството между митология и религия. - Религията и религиозните институции като фактор, моделиращ живота ни в празника и делника, изграждащ идентичности и оформящ локалните култури. - Свещени места и неформални обители на религиозните общности (текета, параклиси, аязма). - Формални и нефорални модели на общуване в урбанистична и патриархално-селска среда. - Езикът като промеждутъчен свят и знакова система, отразяваща основни етнокултурни идеи и налагаща етнокултурни модели в мисленето и поведението; универсално и етноспецифично в балканския културен ареал. - Проекцията на традиционнокултурното знание върху вътрешната форма на езиците.

Специфични цели на проекта:
 - Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма на академичен диалог при изследване на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и езици. - Разгръщане на създадения широк екип от изследователи с различен научен профил. - Изработване на научния сборник в нов формат на реферирано издание. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на докторанти и студенти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти в Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова, Алба-Юлия), Турция (Анкара, Бурса, Одрин), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград, Нови Сад), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), както и разширяване на академичното сътрудничество с университети от Централна Европа.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на първата работна среща за формиране на 2 екипа (за всяка година от изпълнението на проекта). Съгласуване на дългосрочната научноизследователска програма. Разпределение на задачите за 1, 2 и 3 година от проекта.428-
Работа в БИА, ЦДА, НБКМ, ИБЕ – град София, в архивохранилища и музеи в страната и чужбина. ЕКИП 1 - Проучване на архивни данни за православните, католически и арменски общности на Балканите в османската и руска документация. Издирване, селектиране и превод на документи. ЕКИП 2 - Събиране на етнографски и езиков материал за старите представи за човека в концептуалния модел за света на българите. Подготовка за разгръщането на изградената база данни с материал от другите балкански езици. 412-
Подготовка за печат и публикуване на сборника с материали от Петата юбилейна международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” във вида на реферирано издание.49-
Организация, подготовка и провеждане на Шестата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”.410-
Подготовка за печат и публикуване на сборник с новопреведени османски архивни документи относно православните структури на Балканите през ХVІI–ХVІІІ в.411-
Създаване на електронна база данни за соматичната лексика и фразеология на българския език. Подготовка за разгръщането на изградената база данни с материал от другите балкански езици (1, 2 и 3 година от проекта).535-
Създаване на екип за изработване на специализирана балканистична електронна библиотека, която след приключване на проекта ще бъде достъпна в библиотеката на ИФ и библиотеката на център „Балкани“.436-
Създаване на екип за изработване на електронен библиографски указател по изследваните тематични направления на проекта, който след приключване на проекта ще бъде достъпна в библиотеката на ИФ и библиотеката на център „Балкани“.436-
Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта.436-
Подобряване на материалната база за научноизследователска работа (закупуване на техническо оборудване). 529-
Закупуване на научна литература по разработваната проблематика.536-
Работни срещи за съгласуване на дългосрочна научноизследователска програма и участие в седмото издание на международната конференция „Балканите – език, история, култура”.2122-
Теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османски регистров материал – ЕКИП 1. 2122-
Редактиране и превод на материалите от Шестата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”.1221-
Подготовка за печат и публикуване на селектираните и преведени османски и руски архивни документи за православните, католически и арменски общности на Балканите през ХVII-XIX в. 1624-
Изработване на електронна платформа за качване на събрания езиков материал (лексика и фразеология). 1524-
Работа в БИА, ЦДА, НБКМ, ИБЕ – град София, в в архивохранилища и музеи в страната и чужбина. ЕКИП 1 - Проучване на изследвания за православните, католиците и арменците на Балканите през XVII-XVIII в. ЕКИП 2 - Събиране на етнографски и езиков материали (лексиката и фразеологията) за старите представи за човека в концептуалния модел за света на гърците 1524-
Подготовка за печат и публикуване на сборника с материали от Шестата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” във вида на реферирано издание.2230-
Подготовка, организация и провеждане на Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”.2034-
Работа в БИА, ЦДА, НБКМ, ИБЕ – град София, в архивохранилища и музеи в страната. ЕКИП 1 - Проучване на архивни и краеведски материали за локализираните манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. ЕКИП 2 - Събиране на етнографски и езиков материали (лексиката и фразеологията) за старите представи за човека в концептуалния модел за света на румънците. 2834-
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Ръководител на екипа
Ралица Тодорова Къцаркова Служител Член
Румяна Захариева Кожухарова Служител Член
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Член
проф. д-р Андрей Димов Андреев Преподавател Член
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
Илияна Димитрова Ганчева Докторант Член
Цветана Анастасова Манджукова Докторант Член
Десислава Милкова Димитрова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014