Данни за проекта

25 години поглед в бъдещето – предизвикателства пред съвременните стопански науки

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Настоящата проектна идея е свързана с организирането и провеждането на международна научно-практическа конференция, посветена на 25-тата годишнина от основаването на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тази конференция се е наложила в изследователските среди като регулярно ежегодно провеждана и е носител на множество иновации в стопанските науки. Проектното предложение търси и акцентира върху най-новите проекции на научните събития в света – провеждане на уеб-сесия, интерактивни дискусии, публикуване в световни вторични бази данни на научната продукция на събитието.

Специфични цели на проекта:
 Цел: Провеждане на научен форум с международно участие, на който участниците в него представят свои идеи, изследвания и виждания за развитието на социално-икономическата проблематика и предизвикателствата пред стопанските науки. Задачи: • Анонсиране на научното събитие в световните референтни мрежи; • Установяване и утвърждаване на контакти с изявени чуждестранни и наши изследователи в областта на стопанските науки; • Стимулиране на академичния състав на Стопански факултет, в т. ч. и студентската и докторантска активност относно провеждането и представянето на актуални изследванияна проблемите на икономиката, мениджмънта, туризма и социалната сфера/дейности, област; • Изготвяне и подходящо анонсиране на рефериран сборник с доклади с импакт фактор.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Определяне на екип за организация на конференцията Определяне на параметри на конференцията Изготвяне на покана Изпращане на покана 11-
Формиране и реализиране на микроекипни проучвания по катедри, обхващащи няколко изследователски екипи между преподаватели, бакалаври, магистри и докторанти с цел осъществяване на проучвания към конференцията.12-
Проучване на възможностите за регистриране на научното събитие в бази данни на научни прояви в света11-
Обработване на получените заявки за доклади и презентации, потвърждаване на заявките22-
Изготвяне на план-сметка на научното събитие45-
Отпечатване на сборник с доклади и регистрирането му във вторични бази данни57-
Получаване на готови доклади, рецензиране и подготовка на книжно тяло34-
Публикуване на предварителна програма на конференцията67-
Провеждане на международната научно-практическа конференция в СОК „Камчия” с широко участие на партньори от чужди и наши университети77-
Събиране, оформяне на счетоводните документи и отчитане на план-сметката89-
проф. д-р Добринка Петкова Златева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
доц. д-р Петя Иванова Петрова Преподавател Член
доц. д-р Слави Петров Димитров Преподавател Член
гл.ас. д-р Ваня Емануилова Димитрова Преподавател Член
ас. д-р Даниел Колев Диманов Преподавател Член
ас. д-р Мария Иванова Иванова Преподавател Член
ас. Венелина Пламенова Цаневска Преподавател Член
ас. Веселин Божидаров Павлов Преподавател Член
ас. Стефка Петкова Калчева Преподавател Член
Елена Сашкова Александрова Студент Член
Майя Ганчева Велева Студент Член
Мария Сергеева Казарина Студент Член
Полина Емилова Банчева Студент Член
Деница Андреева Андреева Докторант Член
Ивалина Георгиева Климентинова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014