Данни за проекта

Подпомагане на виртуализацията и интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Актуалността на проекта се обуславя от световните процеси на интернационализация на научно-изследователската работа. Това налага научната продукция на ВТУ да стане още по-видима, като се индексира, реферира и представи в международни бази данни и социални мрежи. Проектът цели подобряване и развитие на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционните колегии и на издателството на ВТУ.

Специфични цели на проекта:
 Целите на проекта са: 1. Софтуерно и хардуерно подпомагане на издателската база и редакционните колегии. 2. Обучение на редакционните колегии за извършване на дейностите по виртуализацията и интернационализацията на периодичните издания на ВТУ. 3. Подготовка на изданията на ВТУ за индексиране, рефериране и представяне в международни бази данни и социални мрежи.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Закупуване на 3 компютърни конфигурации и скенер за издателския комплекс на ВТУ на обща стойност 3400 лв.16-
Закупуване 8 бр. мултифункционални устройства (принтер, скенер, ксерокс) за редакционните колегии на обща стойност 2400 лв.16-
Закупуване на консумативи (хартия, папки) за редколегиите на обща стойност 300 лв.16-
Разработване на софтуер за нуждите на редакционните колегии на обща стойност 1900 лв.111-
Организиране и провеждане на обучителна лекция относно международните бази данни за редколегиите на обща стойност 100 лв. + 200 лв. командировъчни.911-
Закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации за редколегиите на обща стойност 8000 лв.1319-
Закупуване софтуер за издателството на обща стойност 1000 лв.1319-
Закупуване на консумативи (тонер) за редколегиите на обща стойност 1000 лв.1315-
проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов Преподавател Член
гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов Преподавател Член
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател Член
Людмила Лъчезарова Йозова Студент Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014