Данни за проекта

Климатични колебания и оценка на опасността, уязвимостта и риска от наводнения в централния сегмент на Предбалкана

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В началото на настоящия век заплахите за устойчивото развитие на системата „природа-общество” се обуславя от увеличената честота и интензитет на редица екстремни природни явления и процеси. Особено уязвими на опасните климатични явления и процеси – наводненията и свързания с тях мултириск се оказаха и общините, разположени в планинските региони, които са подложени на имперманентен натиск от обективната проява на опасните явления и процеси: Ботевградско, Етрополско, Севлиевско, районите на Златарица, Килифарево, Дебелец и др. За дългосрочното стабилизиране на планинските общини е необходимо разработване на научнообосновани интегрални план-програми за дългосрочни прогнози, индикаторен подход за оценка на опасностите и уязвимостта от наводнения и произтичащия от тях мултириск във връзка с вземането на ефективни управленски решения за мултириск на общинско ниво.

Специфични цели на проекта:
 Обект на изследване са типовете речно-долинни системи - оценка на техните опасни плувиални режими (речни прииждания и екстремни порои или наводнения) в обхвата на планинските региони. Предмет на изследване е оценката на опасностите, уязвимостта от наводненията и управление на мултириска на общинско ниво в планински региони. Целта на това изследване е да се разработи научнообоснован интегриран регионален подход в оценка на опасността, уязвимостта и управление на мултириска от наводнения. При разработването на изследователския проект ще бъдат интегрирани методи от различни научни подходи: структурно-геоморфоложкия и геосистемния причинно-следствен палеогеографски подход: количествени методи за режима на валежите (mm/m2), речния отток (m3/sek), модула на оттока (m3/km2) и кинетична енергия на речния отток.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изграждане на информационна база от данни на основата на досегашните изследвания в региона14-
Проучване на чуждестранния научен опит и особено на добрите европейски практики в областта на изучаване и оценка на опасността, уязвимостта от наводнения и мултириска в планински региони26-
Tеренни проучвани в избрани региони на Предбалкана27-
Райониране на опасностите и уязвимостта на пространства от наводнения и произтичащия от тях мултириск в сегмента на Централен Предбалкан810-
Разработване на модела за управление на риска и мултириска от наводнения в Централен Предбалкан 810-
Разкриване на научнообоснован интегриран модел за управление на риска и мултириска от наводнения1012-
доц. д-р Маринела Николова Агаларева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
Шенай Джемал Амиш Студент Член
Габриела Иванова Георгиева Студент Член
Йордан Георгиев Георгиев Студент Член
Нели Емилова Ченкова Студент Член
Реджеб Мехмед Реджеб Студент Член
Беатрис Ивова Бойкова Студент Член
Христина Живкова Проданова Докторант Член
Петя Георгиева Илиева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014