Данни за проекта

Езиково и езиковедско наследство (е-наследство)

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да продължи събирането, обработката и качването в уебсайта на Езиково и езиковедско наследство на произведения на български учени в посочената тематична област. Част от рубриките в посочения сайт ще се обособят в електронно списание, което в рамките на траенето на проекта трябва да бъде регистрирано като орган на университета и да започне да функционира.

Специфични цели на проекта:
 Три основни цели: а) Да продължи изследването, издирването, обработката и качването на сайта на българистичното лингвистично наследство; б) Да продължи качването на актуални новини из живота на лингвистичната българистика, да продължи поддръжката на рубриките Календар и Годишнини, както и да продължи публикуването на оригинални изследвания на съвременни български лингвисти; в) Да се създаде и регистрира като издание на университета електронно списание с работно заглавие "Българистично лингвистично наследство".
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Издирване, обработка и качване в уебсайта на изследвания и материали от тематичната област "Езиково и езиковедско наследство".736-
Публикуване в уебсайта на актуални новини из живота на лингвистичната българистика, поддръжка на рубриките Календар и Годишнини, както и публикуване на оригинални изследвания на съвременни български лингвисти.736-
Създаване и регистриране като издание на университета на електронно списание с работно заглавие "Българистично лингвистично наследство".1336-
чл.-кор. проф. дфн Стоян Панайотов Буров Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Велин Димитров Петров Преподавател Член
гл.ас. Русин Асенов Коцев Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014