Данни за проекта

Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите изучаващи предучилищна педагогика, да развият своя научен и изследователски потенциал чрез участие в международни научни форуми и да популяризират резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.

Специфични цели на проекта:
 Целта на настоящия проект е да се осъществи подкрепа на академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор. Задачи: - Сформиране на научноизследователския екип; - Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; - Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; - Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; - Подготовка и участие в международен научен форум; - Осъществяване на публикационна дейност; - Мониторинг на дейностите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта. 11-
Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.212-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.26-
Проучване на възможности за участие в международни научни форуми.26-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.312-
Участие на научния екип в международен научен форум.312-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.112-
Кръгла маса за обобщаване на резултатите от първата година.1314-
Изготвяне на отчет за предходната година.1314-
Проучване на възможности за участие в международни научни форуми.1324-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.1324-
Участие на научния екип в международен научен форум.1324-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.1324-
Кръгла маса за обобщаване на резултатите от втората година.2526-
Изготвяне на отчет за предходната година.2526-
Проучване на възможности за участие в международни научни форуми.2530-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.2535-
Участие на научния екип в международен научен форум.2535-
Кръгла маса за обобщаване и популяризиране на резултатите от проекта.3435-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.2536-
Изготвяне на финален отчет.3536-
доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Стефан Николов Гостилов Преподавател Член
гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова Преподавател Член
гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска Преподавател Член
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател Член
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Член
доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Преподавател Член
доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев Преподавател Член
Женя Йовкова Николова Студент Член
Маринела Чавдарова Антонова Студент Член
Моника Бончева Ангелова Студент Член
Женя Тихомирова Жекова Студент Член
Светлана Иванова Стефанова Докторант Член
Калин Петров Гроздев Докторант Член
Камелия Максимова Делионова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014