Данни за проекта

Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти – бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище – Алексинац, Република Сърбия/

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Изследователският проект предвижда сравнително научно изследване на професионално-педагогическата подготовка на студенти-бъдещи детски учители съвместно с екип от преподаватели от Висше педагогическо училище в Алексинац, Сърбия. Изследователският проект ще включи: • сравнително теоретично проучване на учебни планове и учебни програми за подготовка на бъдещи детски учители. • сравнително проучване на значими фактори върху професионално-педагогическата подготовка на студентите; споделяне на опит от практическата подготовка на студентите чрез обмяна на продукти на студентско творчество и споделяне на инициативи извън учебните планове. • обмен на преподавателска мобилност между преподавателите от екипа. Предложението за проекта се основава на: • Сключен договор за двустранно сътрудничество между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Висше педагогическо училище в Алексинац от 14.11.2014 г. • Споразумение за сътрудничество между ВТУ Св. св. Кирил и Методий” и Асоциация за развитие на н

Специфични цели на проекта:
 Изследователски цели: • Да се проведе сравнително теоретично проучване на учебни планове и учебни програми в професионално-педагогическата подготовка на студентите – бъдещи детски учители от Филиал Враца, Педагогически факултет и Педагогически колеж на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, и Висше педагогическо училище в Алексинац. • Да се проведе сравнително проучване на значими фактори в професионално-педагогическата подготовка на студентите – бъдещи детски учители от звената на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Висше педагогическо училище в Алексинац. Задачи: • Да се конкретизират критерии и показатели за провеждане на сравнително теоретично проучване на учебни планове и учебни програми в професионално-педагогическата подготовка на студентите. • Да се конструира и апробира диагностничен инструментариум за провеждане на сравнително проучване на значими фактори в професионално-педагогическата подготовка на студентите. • Да се сподели практически опит чрез обмяна на продукти на студент
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Определяне на екипи и разпределяне на задачи за сравнително проучване на учебни планове и учебни програми за студенти – бъдещи детски учители във Филиал Враца, Педагогически факултет и Педагогически колеж -Плевен на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, и Висше педагогическо училище в Алексинац13-
Сравнителен теоретичен анализ на учебни планове и учебни програми за студенти – бъдещи детски учители във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Висше педагогическо училище в Алексинац46-
Дискусия по анализа на резултатите от сравнителното проучване на учебни планове и учебни програми79-
Популяризиране на резултатите от сравнителния теоретичен анализ в публикации1012-
Изработване на презентации, портфолиа, дидактични материали, учебни филми и др. от студенти, с цел обмяна на опит в практическата подготовка на студентите1315-
Споделяне на практически опит от работата със студентите /продукти на студентско творчество и различни инициативи извън учебните планове /доброволчество, студентски четения и др/1618-
Сравнителни изследвания на значими фактори в професионално-педагогическата подготовка на студентите – бъдещи детски учители: учебни интереси, мотивация, удовлетвореност от обучението, възможности за бъдеща реализация и др.1921-
Популяризиране на резултатите от проведените изследвания в публикации2224-
Преподавателите от екипа на проекта от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” подготвят и провеждат обучения /семинари, лекции/ със студенти от Висше педагогическо училище в Алексинац2527-
Преподавателите от екипа на проекта от Висше педагогическо училище в Алексинац подготвят и провеждат обучения /семинари, лекции/ със студенти от Филиал Враца на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”2830-
Обобщаване на резултатите от проведения тригодишен проект на кръгла маса3133-
Популяризиране на резултатите от тригодишния научноизследователски проект в публикации3436-
доц. д-р Евгения Минкова Тополска Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
доц. д-р София Христова Дерменджиева Преподавател Член
доц. д-р Пенка Илиева Марчева Преподавател Член
гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова Преподавател Член
Луиза Руменова Илиева Студент Член
Диана Калинова Статкова Студент Член
Памела Красимирова Иванова Студент Член
Анелия Данаилова Петрова Студент Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014