Данни за проекта

Приложение на математически софтуер в обучението по математика и в научните изследвания

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към използване и прилагане на съвременни системи за компютърна математика като Wolfram Mathematica, Maxima, Maple, Mathlab, GeoGebra и други, които имат пряко отношение към научни изследвания и имат съществена роля в образователния процес по математика в средните и висши училища. Подобни системи са част от учебния и изследователски процес във водещи европейски и световни университети. Специално внимание се предвижда за: • Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в математическото образование. • Разработване на съвременни иновативни софтуерни решения на актуални научни и приложни проблеми по математика. Важна част от проекта е популяризиране използването на математически софтуер в лекции и семинарни занятия в дисциплини като: • Aлгебра • Криптографски методи и теория на кодирането • Геометрия • Числени и оптимизационни методи • Теория на вероятностите и математическа статистика • Училищни курсове по алгебра, анализ и геометрия • М

Специфични цели на проекта:
 Образователни цели и задачи • Разработване и използване на иновативни образователни подходи в обучението по математика. • Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на студентите – бъдещи учители по математика и информатика. • Активна работа по подготовка и участие на студенти в национални състезания по компютърна математика, които повишават престижа на факултет „Математика и информатика” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в национален и международен план. Научноизследователски и приложни цели и задачи Решаване на актуални математически проблеми като: • Развитие на нови изследвания за барицентричното смятане и приложения към рационални криви на Безие за нуждите на геометричното моделиране и компютърната графика. • Изследване на криви и повърхнини в тримерно пространство на Минковски. • Имплементиране на класически и съвременни криптографски алгоритми. • Изследване на трансформациите на Уолш-Адамар с приложение в теория на кодирането и др.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на курс от гост-лектор за преподаватели върху избран пакет за компютърна математика (Mathematica, Maxima или Geogebra)1012-
Провеждане на подготвителен семинар по компютърна математика за студенти от Факултет „Математика и информатика” 410-
Участие с отбор на Факултет „Математика и информатика” към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на шестата национална студентска олимпиада по компютърна математика, гр. Варна911-
Провеждане на научен семинар за иновативните методи в обучението по математика с използване на системи за компютърна математика912-
Организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Използване на математически софтуер в обучението по математика”1415-
Участие в семинари, научни сесии и конференции по темата по проекта2122-
Провеждане на научен семинар за студенти и докторанти относно приложение на математически софтуер в научни разработки и в процеса на обучение1617-
Провеждане на курс от гост-лектор върху избран пакет за компютърна математика (Mathematica, Maxima или Geogebra) за преподаватели, студенти и докторанти във Факултет „Математика и информатика” 2022-
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател Член
ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
проф. д-р Маргарита Генова Върбанова Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Член
доц. д-р Любомир Янакиев Христов Преподавател Член
Виктория Герасимова Бенчева Служител Член
Борислав Антонов Анчев Студент Член
Христина Валентинова Христова Студент Член
Виктория Димитрова Димитрова Студент Член
Стоян Георгиев Борисов Студент Член
Симона Симеонова Ченкова Студент Член
Жоржета Йорданова Ангелова Докторант Член
Иво Валериев Андреев Докторант Член
Цветелина Мирославова Петрова-Русева Докторант Член
Николинка Тодорова Бъчварова Докторант Член
Паунка Йорданова Йорданова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014