Данни за проекта

Математически модели и софтуерни решения с приложения в теорията на кодирането и криптографията

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 С развитието на компютърните технологии и комуникации, сигурността, надежността и защитата на информацията стават все по-актуални. Проектът е насочен към фундаментални научни изследвания, свързани с разработването на математически модели, които имат пряко отношение към защитата на информацията. Използват се методи, в основата на които лежат алгебрични и геометрични теории с приложения в теорията на кодирането и криптографията, които играят основна роля за увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези дисциплини се занимават с разработване на математическия инструментариум, който съдържа основните градивни елементи за решаване на неотложните проблеми на информационната сигурност. Резултатите принципно са теоретични, но връзката с реалния бизнес е пряка, като предложените схеми за криптографски примитиви биха могли да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Екипът на проекта включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени и докторант

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да се стимулира и подпомогне научно-изследователската работа на участниците по тематиката на проекта, както и техните изяви в това направление на национално и международно ниво чрез публикации в списания и участия в национални и международни семинари и конференции. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на семинара ”Математически основи на информатиката”412-
Организиране и провеждане на миникурсове (между 10 и 20 учебни часа) по теми от математиката, информатиката и защитата на информацията.411-
Участие на членове на колектива в Eight International Workshop on Optimal Codes and Related Topics 77-
Участие на членове на колектива в Международна конференция по геометрия и приложения99-
Участие на членове на колектива с доклади в ежегодния национален семинар по кодиране, който се провежда през ноември или декември1112-
Изследвания върху барицентрична диференциална геометрия на криви и повърхнини412-
Изследване на диференциалната геометрия на холоморфни подмногообразия на някои хиперкомплексни многообразия с Ермитова и Норденова метрики412-
Изследване на криптографски свойства на S-boxes412-
Реализация на динамични хеш-файлове, използвани за намиране на неизоморфни комбинаторни структури412-
Паралелни реализации на алгоритми за търсене с връщане чрез MPI и OpenMP.412-
Реализация на алгоритми за конструиране и изследване на адитивни и ДНК кодове. Конструиране на ДНК кодове чрез адитивни самодуални кодове.412-
Проучване и използване на прототипа на квантовия компютър, разработен от IBM (IBM Quantum Experience).412-
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Член
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Член
ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател Член
Виктория Герасимова Бенчева Служител Член
Петър Красимиров Неделчев Студент Член
Мая Радославова Христова Докторант Член
Невен Боянов Боянов Докторант Член
Любомир Георгиев Филипов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014