Данни за проекта

Изграждане на капацитет за упражняване на доброволчески труд от студенти

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Отсъствието на доверително пространство за студентите, които изпитват сериозни затруднения в своята адаптация към академичната среда и социалната комуникация с представителите на университетската институция може да доведе до сериозни последици за студента и всъщност да е причина за криза на личността и за академично отпадане. Честите контакти между студента-доброволец и студента със затруднения могат да намалят отрицателните ефекти от раздялата с близкото настояще и да отслабят негативните фантазии и страхове във връзка с “неочакваните/лошите неща”, които могат да му се случат в новата социална ситуация, породена от постъпването на висше учебно заведение. Доброволческият труд създава оптимални условия за реадаптацията и реинтеграцията на всички студенти, независимо от техните различия: социален признак, националност, етническа принадлежност, специфични образователни потребности, пол и сексуална ориентация. Доброволческият труд предоставя “неутрално” пространство и мултидисциплинарно приложение на придобитите от студентите умения за професинални компетнтности и труд.

Специфични цели на проекта:
 Цели: 4.2.1. Да се изгради капацитет за упражняване на доброволчески труд от студенти от областите на помагащите професии към проблемите на психосоциалната адаптация към академична среда. 4.2.2 Да се разработят стратегии за превенция и профилактика на психосоциалното здраве и програми за възстановяване в спектъра на психологическото консултиране и психологическата психотерапия. 4.2.3 Да се създадат възможности за сътрудничество с план за превенция и защита на психосоциалното здраве на студентите, обхванати по проекта, както от ВТУ, така и от чуждестранните университети-партньори. Задачи: 4.2.1. Да се проучат практики на философията на доброволческия труд при приложното обучение в областта на помагащите професии във ВУ, както в български, така и в чуждестранни университети. 4.2.2. Да се обменят мултикултурни опитности в контекста на психичното благополучие, по посока подобряване на социалната адаптация към новата академична среда.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Да се идентифицират условията, съобразно социално-икономическата реалност у нас, особеностите на пазара на труда и институционалния статут на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за въвеждане на иновативни модели за формиране на капацитет за упражняване на доброволчески труд от студенти по време на академичното образование. 26-
Да се проучат практики на философията на доброволческия труд при приложното обучение в областта на помагащите професии в България (Американски университет, Благоевград)и в чужбина (Солунски университет, Гърция).78-
проф. д-р Елена Атанасова Бораджиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Александрова Йонкова Преподавател Член
проф. д-р Даниела Христова Тасевска Преподавател Член
Теодора Димитрова Бедрозова-Петрова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014