Данни за проекта

Академичната периодика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Цифровизация и свободен достъп

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Цифровизацията е процес на превръщане на аналогови информационни данни в поток от цифри с цел подобряване на съхранението, достъпа и възможността за изследване. Прехвърлянето на хартиени документи, съхранявани на различни носители върху съвременни носители на информация все по-често се оказва единственият начин за съхраняване и запазване на възможността за анализ и работа с тях в бъдеще. Процесите на дигитализация на фондовете в българските и европейските институции и университети са приоритетни при изграждането на дългосрочна политика по запазване на културното и научно наследство. Видимост и лесен достъп на научната продукция на академичната общност на ВТУ, което е важно условие за интегрирането й в световните научни среди. Преките ползи от дигитализирането са подобряване на рейтинговите показатели на висшето ни училище и индивидуалните научноизследователски постижения. Проектът предвижда дигитализация и запазване на научните изследвания на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с възможнос

Специфични цели на проекта:
 Дейност 1. Управление и мониторинг на проекта. 2. Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни. 3. Обработка и систематизация на цифрови архиви. 4. Популяризиране на резултатите от проекта
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Управление и мониторинг на проекта.112-
Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни.13-
Обработка и систематизация на цифрови архиви.112-
Популяризиране на резултатите от проекта1012-
гл.ас. д-р Калина Йорданова Иванова Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Георги Николов Игнатов Преподавател Член
гл.ас. д-р Десислава Андреева Енева Преподавател Член
Калоян Любенов Здравков Докторант Член
д-р Иван Александров Ангелов Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014