Данни за проекта

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът има за цел Педагогически колеж Плевен и Филиал Враца да инициират създаването на механизъм за превенция срещу езика на омразата в образователните институции в община Плевен и община Враца. Той се основава на резултати от представително за цялата страна изследване на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите, породени от различни предразсъдъци. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство и отговорност на образователните институции и на учителите. Педагогическите специалисти е необходимо работят по превенцията на това явление, да осъзнаят неговата същност и да формират у себе си умения за пълноценна педагогическа работа, като преди всичко да преодолеят своите предразсъдъци и стереотипи в тази област.

Специфични цели на проекта:
 Целите на проекта произтичат от образователната и социална практика и са обусловени от педагогическата теория като са насочени към разработване и апробиране на иновативен теоретико-приложен продукт, който да съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Създаването на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. За нейното постигане се планират следните задачи: • Психолого-педагогическо проучване на състоянието и установяване на причините и мащабите на проявление на негативния феномен сред учениците. Анализ и представяне резултатите в научните среди. • Разработване на теоретико-приложен обучителен модул за превенция на езика на омразата. • Обучения на студенти за работа с Модула и апробирането му в образователни институции. • Систематизиране на резултатите от проектните дейности и представяне пред научната общност чрез р
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Психолого-педагогическо проучване на състоянието и установяване на причините и мащабите на проявление на негативния феномен сред учениците от община Плевен и община Враца . Анализ и представяне резултатите в научните среди. Описание на дейността: Проучването се реализира на база събирането на емпирични данни и факти за употребата на езика на омразата чрез разработени Анкетни карти за: директори на образователни институции, учители и членове на Обществените съвети. Те ще бъдат разработени от преподаватели ПК- Плевен и Филиал Враца и ще бъдат апробирани на терен заедно със студенти. На основата на анализа, тълкуването и коментара от извършеното проучване ще се създаде механизъм за превенция срещу езика на омразата в образователни институции в община Плевен и община Враца 14-
Разработване и издаване на обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователната институция ” Описание на дейността: На база събрания емпиричен материал от Анкетните карти преподаватели от ПК- Плевен и Филиал Враца ще разработи обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователната институция ”, който ще бъде апробиран със студенти при провеждане на обучение. Примерните проекции на модула включват идентифициране и осмисляне на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци като проблеми, конструиране на личностно стратегии за тяхното преодоляване и изграждане на ангажирано поведение за защита на Личността. Очакванията към участниците са да се повиши капацитета на всеки участник относно подобряване компетентностите, свързани с преодоляване на стереотипи, предразсъдъци в образователната институция като проблеми в образователната сфера по посока защита на Личността. 46-
Обучения на студенти за работа с обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователната институция ” Описание на дейността: Провеждане на двудневно обучение за 20 студенти от Педагогически колеж и 10 студенти от Филиал Враца по места по разработения обучителен модул. За изпълнение на дейността е избран смесеният тип обучение – теория с практически дейности. Подходът към смесения тип обучение насърчава ученето и участието на обучаемите по отделните образователни модули, подпомагайки пълноценното използване на наличните ресурси и изграждането на култура на сътрудничество. След приключване на това обучение на база разработен план за действие обучените студенти заедно с преподаватели ще проведат 20 тематични срещи по определени теми с учители и ученици и по този начин ще апробират съдържанието на издадения краен продукт. 77-
Провеждане на 20 тематични срещи на студенти и преподаватели с учители за апробиране на крайните продукти Описание на дейността: По време на двудневното обучение ще бъде разработен съвместен План за действие, чрез който студенти заедно с преподаватели ще проведат 20 тематични срещи по определени теми с учители и ученици от образователни институции в Плевен и Враца Съгласувано с РУО ще бъдат избрани 3 начални училища, в които ще се апробира съдържанието на образователния модул. Описание на Добрите практики и публикуването им в научни издания и списания. 918-
Провеждане на Форум за представяне на Добри практики и резултати Описание на дейността: Провеждане на Форум за представяне на Добри практики с участието на студенти от ПК-Плевен и Филиал Враца, преподаватели и представители на образователни институции. Участващите в проекта студенти и учители ще представят дейностите, в които са участвали и резултатите които са постигнали. 1919-
Провеждане на информационни кампании Описание на дейността: В началото и в края на проекта ще се проведат информационни кампании, които ще имат за цел, от една страна, да популяризират социалната значимост на проекта, а от друга – да се представят конкретните резултати и промени, настъпили в следствие от проектните дейности. Ще бъдат изработени плакати, брошури и банери, които ще бъдат разпространени сред образователните институции. Регионалния вестник „Посоки” и радио „Плевен” и аналогични масмедии във Враца ще бъдат въвлечени като медийни партньори, които ще отразяват всички събития, свързани с реализацията на проекта с активното участие на студентите. Всички събития в рамките на проекта ще бъдат своевременно отразявани в интернет страницата на ВТУ. 119-
гл.ас. д-р Анелия Спасова Рангелова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова Преподавател Член
доц. д-р Пенка Илиева Марчева Преподавател Член
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
доц. д-р София Христова Дерменджиева Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014