Данни за проекта

Подкрепа и стабилизиране на транс-дисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът е развит след задълбочена дискусия за състоянието на университетската хуманитаристика, като неразделна част от общото европейско поле на създаване и преподаване на познанието. Целта е да се развие нов подход към наследените ограничения, които сковават отделните хуманитарни науки и преподаването им в различните образователни степени. Добрите практики от предходните години и проблемите пред по-ефективното им прилагане, определят следните дейности: 1. Организация на втора международна транс-дисциплинарна конференция „Войната и мирът – множественост на изследователските подходи“; 2. Участие на научния екип в международни форуми - Благоевград (април 2017) и Габрово (октомври 2017 г.); 3. Предоставяне на статии за езикова и академична редакция на авторитетна лицензирана организация; 4. Издаване на двойно-сляпо рецензиран сборник, в който са привлечени етнолози, историци, географи, езиковеди, педагози от България и чужбина; 5. Анализ на силните и на слабите страни, както и на рисков

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да стабилизира резултатите от транс-дисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката във ВТУ, за да бъде поставена основа за бъдещите изследователски дейности на Институт по българистика, част от който е Център по етнология и културна антропология. Задачи за постигането на основната цел: - Идентифициране на бели полета в транс-дисциплинарните хуманитарни изследвания; - Иницииране на участие в международен академичен форум на български и чуждестранни учени, които да дискутират методологическите аспекти на транс-дисциплинарните изследвания върху конкретни тематични зони с национална и общоевропейска значимост; - Брейн-сторминг и конкретни разработки на участниците в научния екип в различни по ранг, но значими като теми международни научни форуми; - Гарантиране на ясни академични послания, чрез стандартизиране на научни продукти на екипа на английски език. - Продуциране на транс-дисциплинарен, мултилингвален сборник (с международно участие, съгл
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване и тестване на транс-дисциплинарна методология. Провеждане на серия от дискусии и мониторинг на прилагането й от докторантите.112-
Участие в международни форуми в Благоевград и Габрово.19-
Подготовка и провеждане на международна научна транс-дисциплинарна конференция. Представяне в медийното пространство.13-
Подготовка за издаване на транс-дисциплинарен мултилингвален академичен сборник с приблизителен обем 300 страници.211-
Езикова редакция и корекция на академични статии на английски език.Броят на статиите ще зависи от финансирането.611-
Управление и отчетност на работата по проекта, съобразно с най-добрите практики и изискванията на финансиращата институция. Вътрешен мониторинг на напредъка.112-
проф. дн Маргарита Николова Карамихова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател Член
Надя Ивова Тошмакова Докторант Член
Иван Христов Христов Докторант Член
Йордан Стоянов Минчев Докторант Член
Олга Петровна Петкова Докторант Член
Борислава Ромеова Петрова-Нанкина Докторант Член
Иван Георгиев Тодоров Докторант Член
Десислава Стефанова Рангелова Външен Член
д-р Павлин Стоянов Чаушев Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014