Данни за проекта

Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 „Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението” е проект в областта на софтуерното инженерство и обучението в тази област. Разработките в сферата на софтуерното инженерство са изключително актуални, а при наличието на специалност „Софтуерно инженерство“ във ВТУ – и жизнено необходими. Научното развитие на преподавателския състав в тази посока е от изключителна важност не само за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, но и като необходимо условие да бъдем адекватни партньори с ИТ бизнеса, за да продължим, задълбочим и разширим плодотворното сътрудничество със софтуерни компании, които да се ангажират собразованието в ИТ сферата, какъвто пример вече имаме са компания „Програмиста“. Предложният проект има за цел не само получаване на резултати от научни иаследвания, публикувани в реномирани реферирани и индексирани издания, но и приобщаване на бизнеса към образованието и съотве

Специфични цели на проекта:
 • Получаване на нови научни и практически резултати относно: – Изследване на перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на малки, до средно големи информационни системи; – Възможности за комбиниране на дейности от няколко процеса с цел получаването на нови модели, по-ефективни за конкретни типове информационни системи; – Проучване на възможностите на съвременните инструменти и среди за проектиране и програмиране от гледна точка както на използването им в ИТ индустрията, така и в обучението. – Проследяване на развитието на езиците за програмиране и програмните парадигми. Възможности за мултипарадигмено програмиране; – Изследване на структури и бази от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; – Проучване на конкретни нужди на ИТ бизнеса от софтуерни разработки; – Възможности за мащабиране на гъвкави методи с цел прилагането им в разработката на облачни приложения; – Разработване на информационни системи и модули, подпомагащи качествен
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на малки информационни системи16-
Информационни системи в качествения анализ на данни112-
Съвременни информационни и комуникационни технологии; Проучване на конкретни нужди на ИТ бизнеса от софтуерни разработки. 136-
Проблеми на включване на резултатите от научните изследвания в учебния процес110-
Проучване на възможностите на съвременните инструменти и среди за проектиране и програмиране от гледна точка както на използването им в ИТ индустрията, така и в обучението.136-
Подходи в качествените изследвания и автоматизирането им.1336-
Разработване на софтуерни проекти в областите, обхванати от темата на проекта.136-
Аназлиз на действащите учебни планове и програми с оглед получените резултати от изследванията по темата и реализираните софтуерни проекти.136-
Проблеми на включване на резултатите от изследванията в учебния процес - резултати и перспективи1122-
Перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на средно големи информационни системи и проблеми при реализацията им724-
Перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на средно информационни системи и проблеми при реализацията им2536-
проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Ивайло Петров Дончев Преподавател Член
доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова Преподавател Член
доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова Преподавател Член
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Член
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Член
доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров Преподавател Член
гл.ас. д-р Димо Милев Милев Преподавател Член
гл.ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова Преподавател Член
Борислав Антонов Анчев Студент Член
Мария Шоп Студент Член
Любомир Георгиев Филипов Докторант Член
Станислав Стоянов Бонов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014