Данни за проекта

Тезаурус на българската ономастика – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
  - създаване на електронна база данни на топонимията в България и диаспората; - уточняване на белите петна на топонимичната карта на страната и досъбиране на топонимията от недостатъчно изследваните райони; - създаване на висококвалифицирани млади кадри за изследователска работа чрез специализирана подготовка на докторантите, членовете на кръжока по ономастика и краеведите, които ще се включат в изпълнението на работната програма; - интеграция и координация на изследователите и сродните научни звена; - стимулиране на интереса към тази научна област чрез публикуване на разработените топонимични монографии, студии и статии, организиране на научни форуми за изява.
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014