Данни за проекта

Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Подобряване качеството на висшето образование чрез осигуряване на професионална практика в реална работна среда. Постигане на по-високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда на студентите при постъпване на работа и предоставяне на достъп до качествено образование.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организационна подготвителна дейност   
Обучение на преподавателите от консултантите   
Обучение на студентите    
Провеждане практиката    
Разпространение на резултатите    
Оценяване работата по проекта    
Административно-финансово приключване на проекта    
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател ръководител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014