Данни за проекта

Професионално развитие и реализация

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 - създаване на традиция в професионалното допълване на ВТУ и бизнеса за нуждите Велико Търново, на българския и на единния европейски пазар на труда; - улесняване на прехода от висшето образование към реалната работна среда; - предоставяне на качествена професионална подготовка на студентите в реални работни условия; - осъществяване на приемственост между поколенията специалисти, предаване на полезен практически опит в екипната работа; - изграждане на самочувствие и увереност у младите специалисти

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Обяви за разгласа на началото на проект “Професионално развитие”   
Провеждане на конкурс за определяне на участниците в целевата група.   
Разработване на програма за провеждане на практиката.    
Предварително обучение на студентите практиканти.   
Контрол на резултатите от обучението.    
Студентска практика в реални условия   
Самостоятелна работа по конкретна задача, свързана с проведената практика    
Контрол на резултатите от студентската практика   
Приключване на студентската практика   
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател ръководител
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева Преподавател
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014