Данни за проекта

Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е разработване на учебни програми и провеждане на обучение на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Тематично обучение чрез създаване на “Интензивна програма” за млади учени.   
Подкрепа за осъществяване на научни изследвания и мобилност на младите хора.    
Създаване на лаборатория на младия учен   
Провеждане на кръгла маса “Обмен на добри практики”   
Провеждане на кръгла маса “Сближаване на науката и бизнеса”   
Публикуване на резултатите от изследванията на докторантите, постдокторантите и младите учени   
Създаване и поддържане на Виртуален ресурсен център   
Популяризиране на резултатите   
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател ръководител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014