Данни за проекта

Максимизиране на сравнителните постижения на пограничните региони

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОП друга; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Чрез научно сътрудничество между университетите в Крайова и Велико Търново да се изследват сравнителните предимства на областите Долж и Велико Търново в областите на доброто управление, местната власт, модернизацията на публичните институции, пазара на труда, етническите отношения и да се очертаят перспективи за развитие в светлината на европейската интеграция.

Специфични цели на проекта:
 - увеличаване на организационния капацитет на двата университета; - създаванe на иновативни инструменти за проследяване на променящите се странични ефекти на интеграцията в ЕС; - засилване на институционалното академическо сътрудничеството в областта на научноиследователската и развойна дейност; - гарантиране устойчивостта на проектните резултати; - осигуряване на равен достъп до възможности за хората в неравностойно положение; - засилване на сътрудничеството в Общността по теми, свързани с европейската интеграция на пограничните райони; - принос към политиката на сближаване на ЕС.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на две международни конференции   
Емпирично проучване на областите Долж и Велико Търново.   
Издаване на шест пособия и обучение на 40 души по проблемите на развитието на трансграничното сътрудничество   
Изграждане на Център за трансгранични изследвания в двата университета   
Шест срещи на научните екипи.   
проф. д-р Вихрен Янакиев Бузов Преподавател
проф. дн Байко Петков Байков Преподавател
проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев Преподавател
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател
доц. д-р Теодора Иванова Калейнска Преподавател
проф. д-р Даниела Христова Тасевска Преподавател
доц. д-р Виолета Петрова Георгиева Преподавател
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева Преподавател
проф. д-р Димитър Петков Цветков Преподавател
Таня Борисова Великова Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014