Данни за проекта

Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОП друга; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да се повиши конкурентноспособността на обучаваните студенти и кадри от държавната администрация и бизнеса, да се подготвят преподаватели по Интеркултурна комуникация, да се изготвят учебни помагала и да се създаде материална база за обучение.

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател
ас. Елена Стоянова Димитрова Преподавател
проф. д.ф.н. Пенка Емилова Ангелова Преподавател
Добромир Стефанов Андреев Докторант
Нели Валериева Иванова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014