Данни за проекта

Спорт за туристическа анимация в морски курорт

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на тази програма е студентите да придобият компетенции за водене на групи в туристическа спортна анимация и да се съчетаят спорта и туризма с образователните и социални ценности за постигане на равновесие между физическите и социалните дейности на туристите в курортите. Придобитите знания и умения от студентите включват професионални компетенции за туристическа спортна анимация в морски курорт, изготвяне и представяне на идеен проект за фирма за туристическа анимация.

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Людмил Петров Иванов Преподавател ръководител
доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов Преподавател
гл.ас. д-р Стоян Христов Денев Преподавател
доц. д-р Милена Величкова Алексиева Преподавател
гл.ас. д-р Милен Стефанов Видиновски Преподавател
д-р Даниела Анчева Пандулчева Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014