Данни за проекта

Книжовен език vs. субстандарт в общуването» (вербален и невербален аспект на комуникацията в естествена среда)

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на програмата е студентите да осмислят и усвоят междукултурните различия при общуването на български език в устна форма на речта с оглед на различните комуникативни ситуации, в които ще бъдат поставени. Целевата група са студенти от направленията филология и журналистика, степен бакалавър и магистър. Придобитите знания и умения от студентите включват усвояване на езика в неговата устна разновидност в различни комуникативни ситуации, които не са предмет на традиционното обучение; адекватен контакт с представителите на друга култура и осъзнаване на мултикултурните различия при устната комуникация; участие в изработването на учебно-помощни материали.

Специфични цели на проекта:
 
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател ръководител
Даниела Анчева Анчева Докторант
Мария Атанасова Генчева Докторант
Илияна Димитрова Димитрова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014