Данни за проекта

Обучение за повишаване на атрактивността и качеството на управленското образование чрез симулационно средство “Емералд Форест”

Финансираща програма: международна - Леонардо Да Винчи; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
ас. Невена Петрова Бянова Преподавател
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател
доц. д-р Ваня Денчева Цонкова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014