Данни за проекта

Стабилност и сигурност за устойчиво европейско развитие

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Да подобри и допълни академичното професионално образование на студнети от специалностите международни отношения, европеистика, политология, бизнес администрация и право. Целта е да подпомогне студентите бакалаври в придобиване на ключови умения и компетенции необходими за работа с висока степен на самостоятелност и отговорност.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Обучение в модулите 1.Европейски съюз – институции и реформи, 2.Стабилност чрез сигурност, 3.Европейски политики и програми, 4.Стратегии в рамките на икономическтото европейско развитие, 5.Acquis communautaire: тенденции и развитие, 6.Глобализация срещу европеизация в бизнес средата.    
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014