Данни за проекта

Законова регулация за отпадъци от електронна техника в Европейския съюз (EWASTEU)

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Един от най-големите проблеми на цивилизацията винаги е бил е как да се освободи от натрупаните отпадуци. Днес, при големите технологични въведения и напредък, справянето с електронните отпадъци е голямо предизвикателство за планетата. Веществата, които се използват в производствения процес и количеството изхвърлена и неизползваема електроника ни изправят пред трудноразрешими екологични проблеми. През 2003 г. Европейският парламент и съвет прие директивите 2002/96/EC за отпадъци от електрически и електронна апаратура и 2002/95/EC за ограничение в употребана на опасни вещества в тази апаратура. В проекта за интензивна програма участниците ще изследват ратификацията на тези директиви, националните законодателства и тяхното въздействие. Ще се проучат както целите, поставени от всяко правителство, така и тяхното изпълнение. Програмата търси проблемите при поставянето на целите и приложението и ще предлага решения. Участниците в проекта ще разгледат критично не само националните ратификации, но и директивите на Европейския парламент и съвет, като ще се търси отговор на въпроса за адекватността на тези директиви.

Специфични цели на проекта:
 
ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014