Данни за проекта

Общуване чрез изкуство и движение за мир и толерантност

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целите на интензивната програма са преподаватели и студенти да споделят, подобрят и развият комуникационни умения и практики с изкуство и движение, на чужд език, приложими в образователна среда в училище и университет. “Мир, толерантност и братство” е лозунга на координиращата институция и Антакия, избрани за място на интензивната програма и исторически пример за мирно общуване в разнообразието. Интердисциплинарните подходи включват модели за общуване на чужд език основани на творческа драма, кооперативни игри, творческо изразяване с изкуство, групова гимнастика с паневритмия, учебни визити до места с религиозно значение и интеркултурен опит.

Специфични цели на проекта:
 
д-р Даниела Анчева Пандулчева Служител
Данчо Николов Пандулчев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014