Данни за проекта

Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основните цели на програмата са прилагане и разпространяване на академично ниво на различни подходи при разглеждането на проблеми от историята, антропологията и етнологията; въвеждане в обръщение на модерни интердисциплинарни теми, ориентирани към всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида; акцентиране върху иновативни подходи, интегриращи методология, характерна и за антропологията и етнологията, както и върху мултидисциплинарността в обучението по история във ВУ; създаване на условия за активни преки контакти и обмен на идеи и информация между студенти и преподаватели от различни страни. Основните дейности са концентрирани върху лекции и семинари с мултимедийни презентации, дискусии под формата на кръгли маси, които да стимулират свободната комуникация и обмен на идеи между студентите; работа в малки групи, организирани на доброволен принцип за демонстрация на традиционни ястия, фолклор и облекло; тематични екскурзии, съчетани с кратко целево теренно проучване

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател ръководител
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател
проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов Преподавател
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател
Илияна Димитрова Ганчева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014