Данни за проекта

Дигитални, социални и мобилни медии в Интернет и приложения за М-бизнес и Е-бизнес”

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта е даде възможност на студентите да работят в интердисциплинарни мултикултурни групи и да решават реални проблеми за Дигитални, социални и мобилни медии в Интернет и приложения за М-бизнес и Е-бизнес . Студентите създават материали и търсят решения по темата, обменят идеи чрез интеркултурна комуникация и учат чрез презентации по време на семинари, участие в работни ателиета и учебни посещения на компании.

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател Координатор
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014