Данни за проекта

Равен достъп за всички: засилване на социалното измерение за по-силна Европейска зона за висше образование

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът има за цел подобряване на нормативната база и услугите в Р.Сърбия за улесняване на достъпа до висше образование на студентите в неравностойно положение поради увреждания, икономически, социални, етнически или други причини. Приносът на ВТУ се изразява в споделяне на опита с присъединяване към Европейската зона за висше образование и нейните социални измерения.

Специфични цели на проекта:
 
Силвия Димитрова Христова Служител
доц. дн Мариана Минчева Гърмидолова Преподавател
д-р Даниела Анчева Пандулчева Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014