Данни за проекта

Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на изследователския проект е да се проучат възможности и установят допирни точки и общност между отделни направления и специалности във ВТУ, с оглед привеждането на образователния процес в унисон със съвременните изисквания на пазара на труда и практическата реализация на студентите от бакалавърска и магистърска ОКС: Изграждане на единна стратегическа аналитична рамка на ниво университет и направления, респективно факултети и катедри относно възможностите за интегриране на образователния процес; Подбор и изграждане на система от инструменти, адаптирани към нуждите на всяко конкретно направление с оглед на интегриране към образователния процес на практически аспекти при отчитане на интердисциплинарността чрез анализ на спецификата на връзките в модела на организационно-методически отношения; Осигуряване на възможности за адаптиране към образователния процес на добрите практики от реализиралите се вече студенти; Постигане на сътрудничество между ВТУ и фирми и други обществени организации относно постигане на по-добра конкурентоспособност;

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Определяне на плана и структурата на изследването22 
Разпределение на изследователските задачи по участници22 
Обсъждане на резюмета на изследователските задачи33 
Събиране на необходима информация46 
осъществяване на научни контакти с университети у нас и в чужбина511 
Кръгла маса по темата на проекта1112 
Провеждане и участие в работни срещи, конференции и др. начуни и практически форуми1723 
Специализиран семинар със студенти по темата на проекта, завършващ с издаване на сертификат и отпечатване на сборник с доклади2222 
Обобщаване на окончателните резултати от проекта и изготвяне на монография2323 
доц. д-р Недко Ганчев Минчев Преподавател Ръководител
доц. д-р Мариана Матеева Петрова Преподавател
доц. д-р Цвета Тодорова Маркова Преподавател
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател
Йоанна Мирославова Старирадева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014