Данни за проекта

Уеббазирана платформа за периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 - извеждане на преден план обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; - привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разпределяне на задачите, подготовка на предварителни тези и обсъждането им   
Провеждане на работни срещи с Постоянната комисия по издателска дейност на ВТУ за уточняване броя и систематизиране на периодичните издания на ВТУ   
Работа на пилотен семинар   
Дефиниране на основните функции и роли в администриране на портала   
Създаване на пилотен модел на електронно издание   
Въвеждане в експлоатация на експериментална интернет-базирана система за обслужване, поддръжка и управление на електронни издания   
Участие на членове на научния колектив в национални и международни конференции   
Популяризиране периодичните издания и възможности за включване в наукометрични бази данни   
Анализ на резултатите, подготовка на статии и публикуването им   
Провеждане на научно-практически семинар за популяризиране на резултатите   
доц. д-р Мариана Матеева Петрова Преподавател Ръководител
проф. д-р Елена Иванова Георгиева Преподавател
доц. д-р Цвета Тодорова Маркова Преподавател
гл.ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов Преподавател
Йоана Ангелова Константинова Студент
Стефан Тихомиров Стефанов Студент
Симеон Славов Симеонов Студент
Ирина Дианова Бонева Студент
Йоанна Мирославова Старирадева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014