Данни за проекта

Повишаване на научния потенциал на катедра "Педагогика" чрез стимулиране на изследователската и публикационната дейност в международното научно пространство

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на настоящия проект е оптимизиране на научната дейност на академичния състав на катедра "Педагогика" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез изследователска и публикационна активност в международните академични мрежи и печатни реферирани издания.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Семинар за запознаване на участниците с възможностите за участие в международни онлайн академични мрежи и реферирани научни издания22 
Проучване на условията и процедурите за включване в международни онлайн академични мрежи и публикуване на материали35 
Провеждане на сравнителни изследвания по обща и социална педагогика и анализ на резултатите112 
Подготовка (редактиране и превод) на статии за публикуване в конкретни научни издания и онлайн платформи112 
Научен обмен с учени от други страни112 
Визуализация и популяризиране на проекта чрез текуща информация на официалната страница на ВТУ, в местните медии и в страницата на Педагогически факултет в социалната мрежа112 
Кръгла маса за обсъждане на междинните резултати от проектните дейности през първия етап - 2016 г.1212 
Организирането и провеждането на семинар за запознаване на участниците с дейностите от втората година на проекта и възможностите за участие и публикуване в международни и реферирани научни издания и запознаване с критериите за подбор на материалите за публикуване1616 
Разширяване на проучванията за възможностите за включване и публикуване в онлайн академични мрежи и участие в конференции1617 
Провеждане на теоретични и емпирични изследвания по различни педагогически и социални направления в зависимост от изследователския интерес1623 
Подготовка /редактиране и превод/ на статиите за публикуване в конкретни научни издания, онлайн платформи и международни конференции, съобразно техническите изисквания на издателя1623 
Публикуване на статиите1624 
Научен обмен с чуждестранни учени и изследователи с цел разширяване на международното сътрудничество на катедрата1624 
Изготвяне на отчет за изпълнение на дейностите по проекта за календарната 2017 2424 
Организиране на семинар за отчитане на резултатите от изпълнението на проекта през втората година.2424 
проф. д-р Галя Йорданова Бонева Преподавател ръководител
проф. дн Антония Тонева Кръстева Преподавател
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
проф. д-р Жулиета Иванова Савова Преподавател
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател
проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова-Карталова Преподавател
проф. д-р Тодор Димитров Минев Преподавател
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова Преподавател
доц. д-р Любомира Симеонова Попова Преподавател
доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова Преподавател
гл.ас. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател
ас. Стоян Добрев Долапчиев Преподавател
ас. Яна Михайлова Димитрова Преподавател
Маргарита Мавродиева Калейнска Докторант
Катерина Иванова Златкова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014