Данни за проекта

Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност – преподавателите, докторантите и студентите, както и авторитетни изследователи от съседни балкански страни и български академични звена с постижения в изследване на регионалните политики и модели на развитието, проблемите на сигурността и решаването на конфликти, а също и представители на гражданското общество и институциите, в теоретичното обсъждане и решаване на проблемите за намиране на алтернативни на досегашния неолиберален модел пътища на развитие и излизане от кризата чрез интензифициране на трансграничното сътрудничество, разрешаване на кризите на сигурност и прилагане на иновационни модели.

Специфични цели на проекта:
 - Изследване на проблемите и ограниченията на доминиращия неолиберален модел на развитие в балканските страни и тези от ЕС, както и на перспективите за неговото преосмисляне и замяната с други модели на растеж; - Изследване на пътищата за интензифициране на трансграничното сътрудничество между балканските страни чрез европейската интеграция, програми и проекти, други форми на регионална интеграция с ориентация да се посочат възможности за постигането на интензивен растеж на основата на динамична социална промяна; - Извеждане на преден план на проблемите на сигурността на Широкия Черноморски регион – нов регионален комплекс на сигурност, в който се преплитат проблемите на Балканите, Близкия Изток и Пост-съветското пространство като граница на противопоставяне на глобалните сили, сблъсък на енергийни и транспортни проекти, военна и политическа конфронтация, замразени конфликти;
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготвителен етап - събиране на литература, разпределение на изследователските задачи, подготовка на срещи и научни форуми 3 
Участие на екипа в Международна научна конференция в Университета в Ниш "Традиция, модернизация и идентичности"55 
Международна научна конференция в Букурещ по проблемите на устойчивото развитие и евроинтеграцията (домакин е Националната школа по политически и административни науки)66 
Участие в 11 Световен конгрес на Международното общество за универсален диалог - Варшава, Полша77 
Публични лекции в университети на Балканите511 
Международна научна конференция "Политики на развитие в България и на Балканите"1111 
Популяризация на резултатите на проекта пред обществеността и заинтересуваните институции1112 
Подготвителен етап – събиране на литература, разпределение на изследователските задачи, подготовка на срещи и научни форуми, набиране на участници в конференцията по време на Еразъм визитите на участниците в екипа в Полша и в други страни (Казахстан), подготовка на акредитационна документация за програмна акредитация на професионално направление 9.1 Национална сигурност във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 18 
Участия в международни конференции за сигурност в първото полугодие – НБУ 19 май 2017 г.(„Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурността в Черноморския регион“), Университет в Ниш, Сърбия съвместно с Център за балкански изследвания 2-3.06.2017 г. и с Факултета за право и сигурност „Константин Велики“ в Ниш   
Подготовка и провеждане на Втората международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“ на тема „Нови перспективи за сътрудничество и развитие в разширената Черноморска зона“1822 
Участие на членовете на екипа в Международната конференция „Форум за развитие на обществото“ в Крайова, Румъния през октомври 2017 г. и в заключителната годишна конференция на Центъра за стратегически изследвания на националната сигурност – Белград в Сърбия.   
Популяризация на резултатите от научните изследвания в медии и научни форуми   
Научна конференция "25 години специалност "Философия"2628 
Студентски четения "Предизвикателства към съвременния човек"2828 
Участие в международна конференция в Букурещ "Демокрация, развитие и общество в съвременния свят"3030 
Организиране на лекции по национална сигурност съвместно с Катедра "Национална сигурност"2636 
Трета международна научна конференция "Международна сигурност и политики на развитие на Балканите"3535 
проф. д-р Вихрен Янакиев Бузов Преподавател ръководител
проф. д-р Кирил Николов Шопов Преподавател
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател
доц. д-р Теодора Иванова Калейнска Преподавател
гл.ас. д-р Анна Маринова Иванова Преподавател
Борис Володиев Николов Студент
Владимир Радославов Христов Докторант
Натали Мирославова Митова Докторант
Иван Цанев Цанев Докторант
Пепа Иванова Петкова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014