Данни за проекта

Основи и развитие на обучението по чужди езици във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" от основаването му до съвременния контекст на обединена Европа /диахронно изследване/

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Цел на проекта е да се проучи историческото развитие на обучението по чужди езици в различните звена на Великотърновския университет от основаването му през 1963 г. до съвременния контекст на Обединена Европа. Диахронното изследване на чуждоезиковото обучение във ВТУ, на използваните учебни материали, а така също издирването и събирането на документални сведения и данни за преподавателите по чужди езици в Университета би допринесло за създаването на един широкоаспектен и информативен модел за функционирането и ефективността на чуждоезиковото обучение през различните периоди от съществуването на ВТУ. Водеща цел на настоящия проект са теоретични изследвания, научно-приложни, методически, лингвокултурологични и лингводидактични разработки, които да спомогнат за изграждането на облика на обучението по чужди езици във ВТУ през годините на неговото развитие.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Избор на методи и стратегия за диахронно изследване на обучението по чужди езици във Великотърновския университет от основаването му през 1963 г. до съвременния контекст на Обединена Европа 11 
Проучване на документални данни, обмен на опит с бивши и настоящи преподаватели по чужди езици от ВТУ24 
Внедряване на най-добрите за българските условия образователни практики в обучението по чужд език във ВТУ от преподавателите – участници в проекта57 
Оценка на въведените иновации в обучението по чужди езици и култури във ВТУ – получаване на обратна връзка от студентите88 
Формулиране на проблеми и предлагане на възможни решения във връзка с организацията на чуждоезиковото обучение във ВТУ912 
Очертаване на чуждоезиковия профил на ВТУ, формиран през годините и оценка на факторите, оказали влияние върху избора на чужди езици от студентите1518 
Провеждане на анкетно проучване за състоянието и перспективите в областта на чуждоезиковото обучение във ВТУ2224 
Оценка на условията, благоприятстващи обучението по чужди езици и култури във ВТУ – получаване на обратна връзка от студентите2223 
Представяне на направеното диахронно изследване2124 
доц. д-р Свилен Богданов Станчев Преподавател ръководител
ас. Пламена Николаева Вълчева Преподавател
доц. д-р Весела Белчева Белчева Преподавател
Силвия Рашкова Георгиева Студент
Даниела Георгиева Павлова Студент
Валя Тихомирова Стоилова Студент
Мариета Александрова Алексиева Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014