Данни за проекта

Гръцки и османо-турски документи за историята на Търновската църква и Търновската община през XVIII – XIX в.

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да се въведе в научен оборот свеж автентичен изворов материал от ДА-Велико Търново, Генерален ДА на Турция, Цариградската патриаршия, Архивите на атонските манастири, НБКМ - БИА, ЦИАИ, който да положи основите на един дигитален научен архив от документи, собственост на ВТУ, със съответния научно-справочен апарат към него.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Закупуване на необходимата техника и материали   
Издирване и заснемане на архивни документи в НБКМ - БИА, ЦИАИ   
Издириване и заснемане на архивни документи в ДА - В. Търново   
Техническа обработка на заснетите документи   
Научна обработка на изидрените архивни документи   
Представяне на резултатите от проекта   
проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев Преподавател ръководител
доц. д-р Владимир Николаев Владов Преподавател
Светослав Йорданов Георгиев Студент
Веселин Иванов Горанчев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014