Данни за проекта

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Утвърждаване и пълноценно функциониране на международната научноизследователска общност, която да стимулира в дългосрочна перспектива задълбочени и многопосочни проучвания в областта на систематическото богословие и християнската философия. 2. Организиране и провеждане на научни срещи, кръгли маси и ежегоден международен научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия, които да формират пространство за научна дискусия и сътрудничество в национален и балкански контекст. 3. Разработването на нова уеб-платформа, която да позволи лесното провеждане на различни форми на научни дискусии посредством видео-конферентна връзка. 4. Публикуване на резултати от научни изследвания и редовно издаване на международния годишник „ТЕОЛОГИКОН”, официален научен орган на Центъра по систематическо богословие на ПБФ. 5. Създаване на възможност за популяризиране на научните изследвания и на практики за богословски диалог посредством уеб-платформа на Центъра по систематическо богословие. 6. Поддържането на специализиран библиотечен фонд с изворова и съвременна коментарна литература, като условие за дългосрочна изследователска работа на Центъра по систематическо богословие към ПБФ. 7. Откриване на възможности за интердисциплинарно изследване на актуални теми на богословието и философията в широк културологичен дискурс. 8. Създаване на възможности за работа в екип на млади учени с различни научни специалности. 9. Работата по проекта има за цел да подпомогне научното израстване на членове от изследователския екип и на вече широкия кръг от сътрудници на Центъра по систематическо богословие.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Осигуряване дейността на международния научен Семенар по систематическо богословие и християнска философия   
Разработване на уеб-платформа на Центъра по систематическо богословие, която да дава възможност за активна научна комуникация    
Проучване на библиография за попълване на специализирания библиотечен фонд на Центъра по систематическо богословие към ПБФ.   
Организиране на международния научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия във ВТУ   
Подготовка и издаване на международния годишник „Теологикон”   
гл.ас. д-р Смилен Иванов Марков Преподавател
доц. д-р Свилен Милков Тутеков Преподавател ръководител
Анита Красимирова Димитрова Студент
Никола Стоилов Владиков Докторант
Зоран Войо Мамучевски Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014