Данни за проекта

Съвременни тенденции в производството по несъстоятелност съгласно Препоръка на ЕС от 12.03.2014 г. и новия Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Изследователските цели са насочени към проучване и анализ на съдебната практика на Европейския съд на държавите-членки на ЕС. Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на несъстоятелността като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство – българско и европейско; 2. Да се направи задълбочено проучване и анализ на съдебната практика на Европейския съюз по проблемите на производството по несъстоятелност протичащо едновременно в две и повече държави членки на ЕС; 3. Стремежът на научния екип е да проучи и анализира препоръките на Световната банка и Европейската комисия, както и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на Европейския регламент относно несъстоятелността, в случаите когато производството по несъстоятелност засяга повече от една държава-членка; 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на политиката на държавите-членки на ЕС и американското законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на оздравяване нанесъстоятелните субекти.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта23 
Създаване на студентски екип, който да се специализира в проучването на съдебната практика в областта на търговската несъстоятелност44 
Работна визита за изследване на проблемите на производството по несъстоятелност в държава-членка на ЕС512 
Провеждане на кръгла маса по въпросите на „Съвременни тенденции в развитието на производството по несъстоятелност съгласно Препоръка от 12.03.2015 г. на ЕК за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията и новия Регламент (ЕС) № 2015/848 и необходимостта от промяна на българското законодателство относно несъстоятелността“1112 
Популяризиране на работата чрез средствата за масово осведомяване 412 
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта 312 
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ 510 
Публикуване и популяризиране на получените резултати  12 
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта1516 
Създаване на студентски екип, който да се специализира в проучването на съдебната практика в областта на търговската несъстоятелност1616 
Работна визита за изследване на проблемите на производството по несъстоятелност в държава-членка на ЕС1717 
Провеждане на кръгла маса по въпросите на „Проучване практика на съдана Европейския съюз. Регламент (ЕО) № 2015/848 на Съвета и промяна на българското законодателство относно несъстоятелността“, с участие на представители на ВТАС, преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ и други университети2324 
Популяризиране на работата чрез средствата за масово осведомяване 1624 
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта1524 
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ1722 
Публикуване и популяризиране на получените резултати 2424 
ас. Борислав Спиридонов Борисов Преподавател
ас. Илиян Боянов Байчев Преподавател
проф. дн Георги Стефанов Иванов Преподавател
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател ръководител
Нина Красимирова Делимаринова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014