Данни за проекта

Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на ЕС

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на настоящия изследователски проект е да анализира досегашното развитие на интеграционните политики и да формулира подходи при осъществяването на интегрирано приложение на политиките за развитие на ЕС и участието на страните-членки в тях.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на подходите при осъществяването на координацията между страните-членки в новия програмен период 44 
Осъществяване на командировки в съответните институции на ЕС за дискусия при определянето на насоките на изследване 77 
Работна среща за съпоставяне на достигнатите резултати 1010 
Систематизиране на направените изследвания и формулиране на първоначални резултати1212 
Разработване на проблеми за изпълнението на Европейския семестър1518 
Апробиране на получените научни резултати1921 
Систематизиране на резултатите и подготовка за публикация2122 
Подготвяне на окончателния отчет за изпълнението на изследователския проект2324 
доц. д-р Емил Спасов Панушев Преподавател ръководител
доц. д-р Илиян Генов Матеев Преподавател
доц. д-р Дафина Георгиева Донева Преподавател
ас. Иван Руменов Бянов Преподавател
ас. Невена Петрова Бянова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014