Данни за проекта

Университетско списание за хуманитаристика с работно заглавие "VTU-Magazine: Vision-Target-Usage"

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Създаването и утвърждаването на университетско списание за хуманитаристика, което да представя по достоен начин научните и художествено творческите постижения на колегиума на Великотърновския университет чрез професионално задълбочени научни студии, качествени художествени и дизайнерски продукти и забележителни текущи новини из живота на академичната общност. Такова списание във ВТУ до момента няма, въпреки че в европейската университетска система това е широко разпространена практика.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на сигнален брой на сп. "VTU-Magazine"112 
Изграждане на принципната схема на списанието: раздели, тематичен акцент, пропорции между жанровете и областите 3 
Разделяне на задачите между членовете на екипа, привличане на автори и сътрудници 3 
Обявяване и провеждане на конкурс за корица на списанието 4 
Превод на постъпили на български език материали на английски 9 
Редактиране на постъпилите материали 10 
Композиране и първично оформление 11 
Внасяне на проекта в Университетско издателство и предпечатна подготовка 12 
Създаване на брой 2 на списанието1324 
Създаване на брой 3 на списанието2536 
проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов Преподавател
проф. д-р Николина Славчева Бурнева Преподавател ръководител
Калин Атанасов Чакъров Докторант
Пламен Тончев Дойчев Докторант
Димитър Йорданов Харбалиев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014