Данни за проекта

Теоретични аспекти на визуалното изкуство

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • Да се очертаят движенията, тенденциите и посоките в развитието на съвременното изкуство и ролята на теорията • Да се проследят процесите в съвременното българско изкуство и да се ситуира в контекста на световното изкуство, като за целта се поканят утвърдени артисти и арткритици за цикъл лекции и мултимедийни представяния • Да се разгледа мястото и ролята на висшите училища по изкуствата в съвременните условия • Да се утвърди ролята на ФИИ като научен, художествено-творчески и образователен център както и на катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, която осигурява обучение по основни и задължителни за всяко висше училище по изкуствата теоретични дисциплини • Да се създават условия за контакт във Велико Търново на водещи артисти, изкуствоведи и арткритици с творческа, изследователска и преподавателска мисия. • Да се създадат условия за участие на преподаватели, докторанти и студенти с теоретични изследвания в организираните прояви – конференции, лекции, представяния и пр. • Да се даде възможност за публикации на научните търсения на преподаватели, докторанти и студенти. • Да се съставят нови магистърски и докторантски програми във ФИИ и да се даде поле за изява на обучаващите се в настоящите такива.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване, подготовка и отпечатване на презентативни, рекламни и информационни материали – програма, покани за участие, плакати и др.   
Осъществяване на цикъл лекции, дискусии и мултимедийни представяния   
Провеждане на конференция с участие на преподаватели, докторанти и студенти от различните ВУ по изкуствата   
Подготовка и реализиране на електронно и печатно издание отразяващо дейностите и резултатите от проекта, както и сборник от конференцията   
проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева Преподавател ръководител
доц. д-р Марина Теофилова Теофилова Преподавател
ас. Биляна Красимирова Добрева Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014