Данни за проекта

Апробиране на технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти в условията на теоретично и практическо обучение

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Да се конструира и апробира технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти от Педагогически колеж – Плевен и Филиал Враца на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” в условията на теоретично и практическо обучение (в контекста на педагогика на обучението по музика, български език и литература, и математика).

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Теоретично проучване на литературата по проблема 12 
Конструиране на диагностичен инструментариум за установяване на ниво на педагогически умения на студентите в условия на теоретично и практическо обучение (в контекста на педагогика на обучението по музика, български език и литература, и математика) 34 
Апробиране на предложения интердисциплинарен модел за оценяване на педагогическите умения на студентите (в контекста на педагогика на обучението по музика, български език и литература, и математика)56 
Създаване на дидактични материали и игрови техники, които да се използват по време на практическо обучение (в контекста на педагогика на обучението по музика, български език и литература, и математика) 77 
Провеждане на кръгла маса за популяризиране на резултатите от проекта на тема „Предизвикателства в практическото обучение на студенти-бъдещи педагози“ 88 
Статистическа обработка и обобщаване на резултатите в публикации в научни издания, национални и международни научни форуми 912 
доц. д-р Пенка Илиева Марчева Преподавател ръководител
доц. д-р Евгения Минкова Тополска Преподавател
преп. Мая Валентинова Иванова Преподавател
Невена Николаева Попова Студент
Росица Павлова Денчева Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014