Данни за проекта

Списание "Педагогически алманах" за успешно развитие на педагогическите кадри

Финансираща програма: Наредба 3; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Осъвременяване на изследователския процес по подготовката, създаването и популяризирането на научни идеи и практически решения в образователния процес чрез сп. "Педагогически алманах".

Специфични цели на проекта:
 А) Организиране и реализиране на изследователски процес за изучаване на водещите тенденции в педагогическите издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване; Б) Преустройване, модернизиране и популяризиране на инструментариума за педагогически изследвания в съответствие с изискванията на световната система за рефериране, индексиране и оценяване на педагогически издания; В) Внедряване на иновационни форми за сътрудничество в научна дейност на изследователи от различни поколения; Г) По-нататъшно утвърждаване авторитета на сп. Педагогически алманах сред водещите педагогически списания в света.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване и анализиране на издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване112 
Дискусия с автори, кандидатстващи за публикуване на свои трудове в списание Педагогически алманах11 
Творчески семинар на тема: Моят принос към научните публикации в списание Педагогически алманах22 
Допълване на статута на обновения Борд на международната редакционна колегия13 
Допълване на статута на обновения Борд от анонимни независими рецензенти13 
Консултации на млади учени, докторанти, студенти, учители относно изискванията за качество на изследователския процес и отчитането на резултатите от него112 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах112 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани в първия брой на сп. Педагогически алманах за 2016 година77 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах712 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани във втория брой на сп. Педагогически алманах за 2016 година1212 
Отчитане на резултатите от международното сътрудничество на авторите, публикували свои статии в сп. Педагогически алманах1212 
Проучване и анализиране на издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване1324 
Дискусия с автори, кандидатстващи за публикуване на свои трудове в списание Педагогически алманах1313 
Творчески семинар на тема: Моят принос към научните публикации в списание Педагогически алманах1414 
Допълване на статута на обновения Борд на международната редакционна колегия1315 
Допълване на статута на обновения Борд от анонимни независими рецензенти1315 
Консултации на млади учени, докторанти, студенти, учители относно изискванията за качество на изследователския процес и отчитането на резултатите от него1324 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах1324 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани в първия брой на сп. Педагогически алманах за 2017 година1919 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах1924 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани във втория брой на сп. Педагогически алманах за 2017 година2424 
Отчитане на резултатите от международното сътрудничество на авторите, публикували свои статии в сп. Педагогически алманах2424 
Проучване и анализиране на издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване2536 
Дискусия с автори, кандидатстващи за публикуване на свои трудове в списание Педагогически алманах2525 
Творчески семинар на тема: Моят принос към научните публикации в списание Педагогически алманах2626 
Допълване на статута на обновения Борд на международната редакционна колегия2527 
Допълване на статута на обновения Борд от анонимни независими рецензенти2527 
Консултации на млади учени, докторанти, студенти, учители относно изискванията за качество на изследователския процес и отчитането на резултатите от него2536 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах2536 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани в първия брой на сп. Педагогически алманах за 2018 година3131 
Консултации с автори, желаещи да публикуват свои статии в сп. Педагогически алманах3136 
Анализиране научните постижения в статиите, публикувани във втория брой на сп. Педагогически алманах за 2018 година3636 
Отчитане на резултатите от международното сътрудничество на авторите, публикували свои статии в сп. Педагогически алманах3636 
проф. дн Тодор Георгиев Галунов Преподавател
Иван Тодоров Иванов Служител
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
проф. д-р Веселинка Василева Петрова Преподавател ръководител
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател
доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев Преподавател
гл.ас. д-р Георги Иванов Василев Преподавател
Айше Ибрям Мехмед Студент
Марта Симеонова Николова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014